• Vertrouwenspersoon

 • Op iedere plek in de samenleving en dus ook op een sportvereniging kan het voorkomen dat er iets gebeurt wat voor jou heel vervelend is, soms pijnlijk of bang makend. We kennen allemaal het fenomeen van pesten.

  Vergis je niet, dat gebeurt zeker niet alleen bij kinderen. Als het je gebeurt dat je door pesten of iets anders het gevoel hebt dat je alleen komt te staan, je bedreigt voelt of dat jij je niet eerlijk of onheus behandeld vindt en je wil daar in vertrouwen met iemand over praten dan kan dat binnen onze vereniging.

  Natuurlijk kan je naar een trainer of het bestuur stappen, maar soms wil je dat juist niet of is die stap te groot en wil je er juist met iemand anders over praten, dat kan en is niet gek! Wij hebben hiervoor een vertrouwenspersoon. De naam zegt het precies, iemand die jij kan vertrouwen. Iemand die eerst naar jou luistert en er samen met jou wat aan doet. Wat ze zeker niet doet, is gelijk naar het bestuur rennen. Samen met de vertrouwenspersoon bespreek je wat jou dwars zit en samen ga je op zoek naar een oplossing die voor jou past.

  Onze vertrouwenspersoon is: Astrid Tol – Nootenboom. Astrid heeft erg veel ervaring op dit gebied en is hier ook in professionele sfeer mee bekend. Zij kan jou helpen om niet meer alleen te staan. Je kunt haar bereiken onder nummer (06)46277788.

  Gedragsregels

  Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn en het is te gek voor woorden dat het wel nodig is. Gedragsregels binnen de sport. Door de nodige misstanden, binnen sportverenigingen, die de afgelopen jaren duidelijk zijn geworden is het helaas niet meer vanzelfsprekend dat een sportomgeving en dus ook een zwemvereniging voor iedereen een veilige plaats is. Gelukkig heeft onze vereniging hier nog niet mee te maken gehad. Om dit zo te houden en iedereen duidelijk te maken dat er van leidinggevenden binnen de sport, maar ook van de sporters zelf een bepaalde grondhouding wordt verwacht zijn gedragsregels een noodzaak geworden.

  Het NOC *NSF heeft een elftal regels opgesteld die door alle sportbonden in brede zin worden onderschreven. Ook onze vereniging onderschrijft deze regels! Het is geen moeilijk verhaal en ook niet lastig en lang lezen is het ook al niet. Niets staat dus in de weg om deze regels, ze staan hieronder vermeld, door te lezen.

  Waarschijnlijk denken velen tijdens het lezen “ja maar, dat is toch logisch” en ja dat is het ook. Lees ze dus door en onthoud ze want het bestuur gaat er vanuit en dringt er op aan dat iedereen deze regels kent. Van trainers, instructeurs en anders leidinggevenden verwachten wij dat zij hun teams op deze regels wijzen, zeker bij nieuwe leden. Wij rekenen er op dat iedereen zich aan deze regels houdt. Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Gedragsregels, je zou haast zeggen, “doe toch ff normaal”!

  Het bestuur